ประชุมวิชาการนานาชาติทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา “โภชนาการและการปรับตัวเพื่อการพัฒนาสู่โอลิมปิกโตเกียว (International Conference for Adaptations and Nutrition in Sports (ICANS))

    กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา“โภชนาการและการปรับตัวเพื่อการพัฒนาสู่โอลิมปิกโตเกียว (International Conference for Adaptations and Nutrition in Sports (ICANS)) 2018” ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี เจ้าภาพหลักคือ การกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ 2 องค์กรนานาชาติ อันได้แก่ Asian Nutrition Society for Sports and Health (ANSSH) และ International Society for Adaptive Medicine (ISAM) และองค์กรในประเทศคือ กรมพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับการปรับตัวจากการฝึกกีฬาและโภชนาการการกีฬา และมีเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาชาติฉบับที่ 6 ในการนำพากีฬาของประเทศไปสู่ความเป็นหนึ่งในภูมิภาค โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ฝึกสอน นักกีฬา…

ประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ประจำปี 2560 “Translational Physiology: Implications in Health and Disease”

กลุ่มวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ประจำปี 2560 “Translational Physiology: Implications in Health and Disease” ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 The AVANI Khon Kaen Hotel and Convention Centre Room 1-2, Khon Kaen, Thailand และ รศ.นฤมล ลีลายุวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อเรื่อง Symposium III: Substrate utilization and its Implications in Health and Sports.

International Conference for Adaptations and Nutrition in Sports (ICANS) 2018”

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้น บัดนี้ เพื่อให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาประสบความสำเร็จ บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา จึงจะจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และอีก3 เครือข่ายระดับนานาชาติ คือ ประชุมวิชาการนานาชาติทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา“โภชนาการและการปรับตัวเพื่อการพัฒนาสู่โอลิมปิกโตเกียว (International Conference for Adaptations and Nutrition in Sports (ICANS)) 2018” ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี  posterAdvertiseNL 13 มีนาคม 2561

Ergogenic Aids and Nutritional Supplements for Health and Sports

 การประชุมวิชาการนานาชาติ “Ergogenic Aids and Nutritional Supplements for Health and Sports” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา และกลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “Ergogenic Aids and Nutritional Supplements for Health and Sports” ในระหว่างวันที่ วันที่ 20-23 มกราคม 2559 โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น