เชิญวิทยาการบรรยาย

กลุ่มวิจัยได้เชิญวิทยากรชาวต่างชาติ มาบรรยายและให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “Role of sport Nutrition on physical performance” โดย: Professor. Ian Macdonald Faculty of Medicine and Health Sciences, the University of Nottingham, UK ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดำเนินรายการวิทยุ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และการกีฬา ได้แก่ นางสาวรุจิรา โนนสะอาด และนายอัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์ มาดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง FM103 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงรายการ Love health car