ประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ประจำปี 2560 “Translational Physiology: Implications in Health and Disease”

กลุ่มวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ประจำปี 2560 “Translational Physiology: Implications in Health and Disease” ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 The AVANI Khon Kaen Hotel and Convention Centre Room 1-2, Khon Kaen, Thailand และ รศ.นฤมล ลีลายุวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อเรื่อง Symposium III: Substrate utilization and its Implications in Health and Sports.

เชิญวิทยาการบรรยาย

กลุ่มวิจัยได้เชิญวิทยากรชาวต่างชาติ มาบรรยายและให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “Role of sport Nutrition on physical performance” โดย: Professor. Ian Macdonald Faculty of Medicine and Health Sciences, the University of Nottingham, UK ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

International Conference for Adaptations and Nutrition in Sports (ICANS) 2018”

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้น บัดนี้ เพื่อให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาประสบความสำเร็จ บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา จึงจะจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และอีก3 เครือข่ายระดับนานาชาติ คือ ประชุมวิชาการนานาชาติทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา“โภชนาการและการปรับตัวเพื่อการพัฒนาสู่โอลิมปิกโตเกียว (International Conference for Adaptations and Nutrition in Sports (ICANS)) 2018” ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี  posterAdvertiseNL 13 มีนาคม 2561

ร่วมจัดนิทรรศการออกบูธงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12

ร่วมจัดนิทรรศการออกบูธงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12 กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกำลังกายและการกีฬา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการออกบูธงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12 (วันรับเบอร์วิ่ง) วันที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 14.00น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก